ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ  แหล่งน้ำธรรมชาติ บนผิวดินส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทาง เช่น คลองเชิด คลองใหญ่ คลองหลวง เป็นต้น ซึ่งได้ไหลไปบรรจบกันเป็นคลองพานทองแล้วไหลไปทางทิศตะวันตกไปบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  นอกจากนั้นมีคลองบางพระ คลองบางละมุง คลองแพร่ง ห้วยชากนอกและห้วยใหญ่เป็นต้น สำหรับึคลองอื่น ๆ ได้แก่คลองยายดำ คลองบางหัก คลองบางทิว และคลองบางนาง
           บริเวณตอนกลางและตอนใต้ของพื้นที่จังหวัดมีทางน้ำต่าง ๆ เช่น คลองร่ำ คลองระเริง คลองปลวกแดง และคลองดอกกราย เป็นต้น ไหลมารวมกันเป็นคลองใหญ่ก่อนที่จะไหลมาทางใต้ลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองระยอง นอกจากนี้จาอำเภอเมือง ฯ จนถึงอำเภอสัตหีบ ยังมัทางน้ำสั้น ๆ เล็ก ๆ ไหลลงสู่อ่าวไทยหลายสายเช่น คลองบางปลาสร้อย คลองบางละมุง คลองห้วยใหญ่ และคลองบางเสร่ เป็นต้น
               – แหล่งน้ำธรรมชาติ  ที่สำคัญคือ แม่น้ำ ลำห้วย ลำธาร ลำคลอง ๔๑๒ สาย ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๓๖๘ สาย มีหนองบึง ๙๔ แห่ง ใช้ได้ในฤดูแล้ง ๔๘ แห่ง มีน้ำพุ น้ำซับ ๑ แห่ง ใช้ได้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำอื่นอีก ๙๔ แห่ง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง ๘๘ แห่ง
               – แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  เนื่องจากจังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน จึงต้องมีการสร้างแหล่งเก็บน้ำเช่น อ่างเก็บน้ำ ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ มีอ่างเก็บน้ำ ๑๒ อ่าง เก็บน้ำได้ประมาณ  ๑๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา เก็บน้ำได้ประมาณ ๑๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานขนาดเล็ก อีกประมาณ ๔๙ แห่ง 
           ทรัพยากรป่าไม้  เดิมสภาพป่าไม้ในจังหวัดชลบุรีเคยเป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าชายเลน โดยเฉพาะที่เขาเขียวเคยมีสัตว์ป่าชุกชุม จังหวัดชลบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ ๙ ป่า เป็นพื้นที่ประมาณ ๑,๔๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๙๐๖,๐๐๐ ไร่ แต่จากข้อมูล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ พบว่าเหลือพื้นที่ป่าที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่ประมาณ ๒๔๖ ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ ๕.๖ ของพื้นที่ป่าสงวน
               – ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าบางละมุง อยู่ในเขตอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลโป่ง และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และในเขตตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ปัจจุบันไม่มีสภาพป่าเหลืออยู่ ประกาศเป็นป่าสงวน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเป็นป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕
               – ป่าสงวน ป่าเขาเขียว  อยู่ในเขตอำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมือง ฯ มีพื้นที่ประมาณ ๕๖,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลบึง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง และตำบลหนองรี ตำบลหนองข้าวตอก อำเภอเมือง ฯ  มีสภาพป่าสมบูรณ์เกือบทั้งหมด ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘
               – ป่าสงวน ฯ ป่าท่าบุญมี – บ่อทอง  อยู่ในเขตอำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ่อทอง มีพื้นที่ประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลท่าบุญมี ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลหนองปรือ ตำบลหนองเหียว และตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม และตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง มีสภาพป่าที่เสื่อมโทรม เหลือพื้นที่ภูเขาบางส่วนที่ยังมีสภาพป่าเหลืออยู่ ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๘
               – ป่าสงวน ฯ ป่าคลองตะเคียน  อยู่ในเขตอำเภอบ่อทอง มีพื้นที่ประมาณ ๓๗๙,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลบ่อทอง ตำบลพลวงทอง ตำบลเกษตรสุวรรณ ตำบลธาตุทองและตำบลกวางทอง สภาพป่าเหลืออยู่แต่พื้นที่บนภูเขา ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑
               – ป่าสงวน ฯ ป่าแดง – ชุมชนกลาง  อยู่ในเขตอำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง มีพื้นที่ประมาณ ๑๖๑,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง และตำบลคลองพลุ ตำบลห้างสูง ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
               – ป่าสงวน ฯ ป่าเขาชมพู่  อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง และอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ประมาณ ๒๙,๐๐๐ ไร่ ในเขตตำบลหนองกิ่ว อำเภอบ้านบึง และตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
               – ป่าสงวน ฯ ป่าเขาพรุ  อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ และอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ ในเขตตำบลเหมือง อำเภอเมือง ฯ และตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖
               – ป่าสงวน ฯ ป่าเขาหินดาด – เขาไผ่  อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง มีพื้นที่ ๒,๑๒๕ ไร่ ในเขตตำบลหนองอิรุณ สภาพป่าเหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑
               – ป่าสงวน ฯ ป่าเรือแตก  อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึง และอำเภอศรีราชา มีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ไร่ สภาพป่าเหลือเพียงพื้นที่บนภูเขา ได้ประกาศเป็นป่าสงวน ฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓
               – ป่าชายเลน  มีเหลืออยู่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ อยู่บริเวณคลองตำหรุถึงคลองเกลือ ในเขตอำเภอเมือง ฯ มีลักษณะเป็นหย่อมเล็ก ๆ มีความสมบูรณ์ของป่าในระดับต่ำมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s